fbpx
Logotyp strony
504-780-980 recepcja@aspasja.pl Łodź, ul.Inflancka 40 Moje konto

Regulamin Sklepu

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży w ramach Sklepu internetowego działającego pod adresem aspasja.pl, który jest prowadzony przez Barbarę Bajerską prowadzącą działalność pod nazwą ASPASJA, adres ul. Inflancka 40, 91-857 Łódź, NIP 7262189120, tel.  504-780-980, 42 659-99-47, e-mail: recepcja@aspasja.pl

Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego aspasja.pl i akceptację regulaminu, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja
regulaminu przez Kupującego.

§1 Definicje

1) Kupujący (zwany też Klientem) – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego aspasja.pl
2) Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, składający zamówienie w sklepie internetowym aspasja.pl, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
3) Przedsiębiorca Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składającą zamówienie w sklepie internetowym aspasja.pl bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą, ale niemającego dla niego charakteru zawodowego tzn. że nie jest składane w ramach przedmiotu prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej (PKD), wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.
4) Towar lub Towary – rozumie się przez to towary oferowane przez aspasja.pl do sprzedaży detalicznej będące w aktualnej ofercie i dostępne w Sklepie.
5) Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na towary złożone przez Kupującego w Sklepie zgodnie z niniejszym regulaminem.
6) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez aspasja.pl na rzecz Usługobiorcy.
7) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.
8) Przedsiębiorca-osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
9) Voucher-bon, instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:
  a) warunki techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego;
  b) zasady korzystania ze Sklepu;
 2. warunki składania zamówień na towar/towary, usługi oferowane przez aspasja.pl i dostępne w Sklepie;
 3. warunki dostarczania zamówionych towarów/towar Kupującemu;
 4. warunki płatności;
 5. warunki rozwiązywania umów – uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
 6. tryb postępowania reklamacyjnego – zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 1. Do przeglądania strony internetowej Sklepu niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego, w tym składania zamówień na produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Kupujących treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
 3. Przeglądanie towarów oferowanych w Sklepie nie wymaga rejestracji.
 4. Składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji to jest bez zakładania Konta Klienta.
 5. Informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Sklep może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.
 6. Poprzez akceptację regulaminu Klient zobowiązuje się do:
  a) Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  b) Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  c) Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku
 7. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

§ 3 Składanie i realizacja zamówień oraz zawieranie umowy sprzedaży

 1. Klient może składać zamówienia na towary dostępne w Sklepie 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 365 dni w roku.
 2. W Sklepie nie jest prowadzona hurtowa sprzedaży towarów, w tym sprzedaży towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.
 3. Sklep ma prawo do odmowy realizacji zamówień:
  a) nieopłaconych przez Klienta,
  b) zamówionych w ilościach hurtowych,
  c) wskazujących na nabycie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży,
  d) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym zamówieniu,
  e) złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
  f) niepotwierdzonych przez Sklep w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia należy:
  a) skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji i bez zakładania Konta Klienta;
  b) wybrać towar będący przedmiotem zamówienia i umieścić go w koszyku, a następnie kliknąć w ikonę „Dodaj do koszyka”;
  c) jeśli Klient chce wystawienia faktury VAT wpisać dane do wystawienia faktury, jeśli są inne niż dane Klienta w oknie informacje dodatkowe;
  d) wybrać inny sposób dostawy oraz wpisać dane do dostawy towaru, jeśli jest inny niż adres podany przez Klienta;
  e) potwierdzić przez Klienta przyjęcia przez niego obowiązku zapłaty za zamówiony towar klikając w ikonę „Kupuję i płacę”;
  f) w sklepie możliwa jest jedynie opcja płatności online poprzez tzw. „szybki przelew”
 5. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kody rabatowe”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Aktywuj” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez Sklep oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sklep niezwłocznie potwierdzi jej przyjęcie do realizacji.
 7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sklepem do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. W przypadku, w którym Sklep nie potwierdzi przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sklepem nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem dotycząca zakupu danego towaru, usługi ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta.
 9. Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony towar, usługę. Zamówienie nieopłacone zostanie anulowane a Sklep jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 10. W przypadku zamówienia i zakupy przez Klienta za pośrednictwem Sklepu usługi, Klient po opłaceniu zamówienia otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie zakupu usługi.
 11. W przypadku problemów technicznych bądź chęci uzyskania dodatkowych informacji Klient może wysłać pytanie na adres: recepcja@aspasja.pl
 12. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności adres e-mail. W razie podania przez Klienta niekompletnych danych, których brak spowoduje niemożność skontaktowania się z Klientem, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania danych umożliwiających realizację zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem.
 13. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Kupującego wyłącznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sklep i jedynie na wyraźne żądanie Kupującego.
 14. Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 15. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Sklep może wysłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Sklep może wysłać do Klienta wiadomość z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

§ 4. Dostępność zamówionych towarów

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są towarami dostępnymi.
 2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

§ 5 Ceny towarów i płatność

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto to znaczy, że zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy (koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta). Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktu wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 2. Podane w Sklepie ceny obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany towarów i cen towarów znajdujących się w Sklepie (nie dotyczy to towarów już zamówionych przez Klienta i potwierdzonych przez Sklep zamówieniach do realizacji).
 4. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za złożone zamówienie z góry.
 5. Klient ma możliwość zapłaty za zamówienie: wyłącznie w formie przelewu online tzw. Szybki przelew. Po przejściu do płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony, Rabaty i promocje nie sumują się.
 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest stosowny dokument księgowy elektronicznie i wysyłany na adres e-mail Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

§ 6 Odbieranie zamówień, dostawa i koszty dostawy

 1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski przez Sklep lub za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres.
 2. Klient zostanie powiadomiony o terminie dostawy po tym jak towar zostanie nadany przez Sklep (nastąpi zmiana statusu zamówienia). Zmiana terminu dostawy może nastąpić wyłącznie na skutek takich uzgodnień Klienta bezpośrednio z firmą Kurierską. Dostawy Produktów odbywają się w dni robocze.
 3. Klient może w zamówieniu wskazać, że odbierze towar osobiście. Odbioru osobistego można dokonać wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków łącznie tj.:
  po wcześniejszym ustaleniu ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (telefoniczne ustalenia winny być potwierdzone e-mailem) terminu odbioru zamówienia w siedzibie prowadzenia działalności Sklepu.
 4. W przypadku zakupu vouchera do wykorzystania w Salonie – adres ul. Inflancka 40, 91-857 Łódź. Realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie ustalonym przez strony w miejscu prowadzenia działalności przez Sklep. Po zakupie vouchera zostaje on przesłany na maila Kupującego. W celu realizacji vouchera konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty. Voucher jest ważny przez 6 miesięcy od dnia jego wystawienia bez możliwości wymiany na gotówkę. Voucher uprawnia do korzystania z usług oferowanych przez Salon.
 5. W przypadku zakupu usługi, realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie ustalonym przez strony w miejscu prowadzenia działalności przez Sklep. Realizacja usługi będzie możliwa po okazaniu potwierdzenia zakupu usługi przed przystąpieniem do realizacji usługi.
 1. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta i wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 2. Koszty transportu (dostawy) ponosi Kupujący.
 3. Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku w miejscu dostawy i wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru na swój koszt i ryzyko.
 4. Przy odbiorze towarów Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ma prawo bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wysłał z towarem oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mailowy sklepu.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w przypadku odstąpienia od umowy nieuszkodzony, nieużywany towar Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zwrócić na adres: Barbara Bajerska prowadząca działalność pod nazwą ASPASJA, adres ul. Inflancka 40, 91-857 Łódź wraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz z fakturą VAT lub z paragonem.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru.
 5. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Konsumenta lub Przedsiębiorca Konsument (należność za towar i ewentualne koszty dostarczenia towaru) następuje przelewem na rachunek wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub w innej formie uzgodnionej z Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem. W razie zwrotu Konsument lub Przedsiębiorca Konsument zobowiązany jest do dostarczenia do Sklepu podpisanej faktury korygującej. Faktura korygująca wysyłana jest do Kupującego
  pocztą elektroniczną.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta do Sklepu obciążają Konsumenta lub Przedsiębiorca Konsument. Ponadto jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
  kosztów. Jednocześnie Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jaki ma charakter towar, oraz jakie są jego cechy i funkcjonalność.

§ 8 Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Sklep odpowiada wobec Kupującego za wady towarów – niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorcy Konsumenta na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 2. W przypadku lub przesłania towarów z wadą fabryczną Klient może odesłać zakupiony towar do Sklepu w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i instrukcjami. Reklamowany towar Klient przesyła na adres Barbara Bajerska prowadząca działalność pod nazwą ASPASJA, adres ul. Inflancka 40, 91-857 Łódź.
 3. Sklep ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez 2 (dwa) lata od daty dostawy towarów.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji lub informacje uniemożliwiają rozpoznanie reklamacji i wymagają uzupełnienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez Sklep je uzupełnić. Nieistotne dla rozpoznania reklamacji informacje Klient może uzupełnić w trakcie jej rozpoznawania. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta , przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z
  reklamacją.
 5. W razie niezajęcia przez Sklep stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zgłoszenia, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.
 6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sklep zwróci Klientowi równowartość poniesionych przez Klienta kosztów zwrotu towaru.
 7. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Sklep będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru oraz kosztów dostawy, lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, wyda mu inny dostępny w sklepie towar. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. W przypadku zgody Klienta na wymianę towaru koszt ponownej dostawy towaru ponosi Sklep.
 9. Klient nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do uprawnienia Klienta do wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo naprawienia towaru poprzez usunięcie wad. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady towaru w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sklepu za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami lub
  Przedsiębiorcami Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za nabycie danego towaru.
 10. Reklamacje zgłaszane po upływie dwóch lat od dnia dostawy towaru nie podlegają rozpatrzeniu. Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w terminie 14 dni od dnia dostawy i nie zawiadomił niezwłocznie Sklep o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sklep niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 11. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających towary jako Konsumenci lub Przedsiębiorcy Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 9 Dane osobowe

Dane osobowe podawane przez Klientów (w tym w procesie składania zamówienia w Sklepie bez rejestracji) w Sklepie podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 344).

 1. Administratorem danych osobowych jest Barbara Bajerska prowadząca działalność pod nazwą ASPASJA, adres ul. Inflancka 40, 91-857 Łódź, e-mail: recepcja@aspasja.pl
 2. Dane osobowe Kupującego w związku z transakcją Kupna – Sprzedaży będą przetwarzane w poniższym celu i zakresie:
  1) w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
 4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do złożenia zamówienia w sklepie internetowym i realizacji tego zamówienia.
 5. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, a także do przenoszenia danych.
 6. Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.
 7. Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Kupującego przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz którym udostępniamy dane na podstawie obowiązujących przepisów.
 10. Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 11. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych zawarte są w Polityce prywatności.

§ 10 Postanowienia końcowe.

 1. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu w szczególności odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką w szczególności jest:
 1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
 4. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
 5. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
 6. przeciwdziałanie nadużyciom;
 7. siły wyższej;
 8. w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania Sklepu i jakości świadczonych usług.
 1. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej Sklepu i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 2. Korzystanie przez Klienta z portalu lub usług Sklepu po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptację.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem.
 4. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych. Umowy zawierane przez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim w oparciu o prawo polskie.
 5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
 6. Sklep wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
  z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.
 3. Produkty dostępne w Sklepie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 4. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Sklepem należą do Sprzedawcy (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.

Data opublikowania Regulaminu: 26.05.2021