fbpx
Logotyp strony
504-780-980 recepcja@aspasja.pl Łodź, ul.Inflancka 40 Moje konto

Regulamin salonu

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów i pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług kosmetycznych i fryzjerskich w Salonie przed przystąpieniem do korzystania z nich.

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług kosmetycznych i fryzjerskich w Salonie ASPASJA, który jest prowadzony przez Barbarę Bajerską prowadzącą działalność pod nazwą ASPASJA, adres ul. Inflancka 40, 91-857 Łódź, NIP 7262189120, tel.  504-780-980,  42 659-99-47, e-mail: recepcja@aspasja.pl

§ 1

 1. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego i fryzjerskiego.
 2. Umówienie terminu Zabiegu oraz przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu w Salonie. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień.
 3. Regulamin jest dostępny w Salonie oraz na stronie www.aspasja.pl

§ 2

 1. Salon świadczy usługi w Łodzi przy ul. Inflanckiej 40 i jest otwarty w poniedziałek w godzinach 12.00-20.00, od wtorku do piątku w godzinach 8.00-20.00, w sobotę od 8.00 do15.00.
 2. W dni ustawowo wolne od pracy oraz niedziele Salon jest nieczynny.
 3. Zmiany w godzinach otwarcia Salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas np. nieobecności pracownika lub losowych (typu: brak prądu, wody, gazu ).
 4. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne i fryzjerskie. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie.
 5. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ indywidualne serie, pakiety zabiegowe i niektóre usługi mogą być układane i wyceniane dla konkretnego Klienta.
 6. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie oraz płatność kartą płatniczą. Zakup usług poprzez stronę internetową www.aspasja.pl poprzez płatność on line.
 7. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie.
 8. Promocje i rabaty nie łączą się.
 9. Bony, vouchery, karnety i zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę.
 10. Bony, Vouchery, karnety i zaproszenia nie podlegają zwrotowi i są ważne przez okres 6 miesięcy od ich wystawienia ,prosimy więc o przemyślane zakupy.

§ 3

 1. Klientem Salonu może być́ dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się̨ korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodziców, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
 3. Przed pierwszą wizytą należy wypełnić formularz kontaktowy, kartę konsultacyjną oraz zgodę na zabieg, w niektórych przypadkach przeprowadzana jest tylko ustna konsultacja.

§ 4

 1. Salon oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych i fryzjerskich, fachowe porady i konsultacje, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, pakietów zabiegowych i wiele innych usług.
 2. Wszystkie usługi świadczone w Salonie mają na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej tj. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP, a porady nie są poradami lekarskim.
 3. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku

§ 5

 1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, samopoczucie jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku wybranych Zabiegów lub zwiększonego ryzyka powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: alergiach, stanach zapalnych, uczuleniach, chorobach serca, chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, psychicznego, skóry, kostnych, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przebytych udarach, przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 4. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 5. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii.
 6. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 7. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 9. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu.
 10. Obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo Klienta.

§ 6

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich ustawowi przedstawiciele.
 2. Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie pozostawione w innym miejscu niż do tego przeznaczone.
 3. Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 4. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć́ Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną/ fryzjerską i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 5. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkocholu.
 6. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 7. W Salonie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Salon nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w Salonie.
 8. Niezastosowanie się Klienta do wymagań Regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu za przeprowadzony zabieg.
 9. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się Klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

§ 7

 1. Rezerwacje terminów przyjmowane są osobiście w Salonie lub telefonicznie.
 2. W razie rezygnacji z wizyty Klient zobowiązany jest powiadomić obsługę Salonu nie później niż 24 h przed planowaną wizyta.
 3. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu bez powiadomienia przed jego rozpoczęciem trzykrotnie przez Klienta, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta.`
 4. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić punktualnie na umówioną godzinę.
 5. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.
 6. Spóźnianie Klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.
 7. Za wyraźną zgodą Klienta w przypadku spóźnienia, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 8. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 9. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.

§ 8

 1. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego.
 2. Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 7 dni od wykonania zabiegu.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 4. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku zasadnych podstaw reklamacji.

§ 9

Dane osobowe podawane przez Klientów w związku z rezerwacją terminu oraz realizacją Zabiegów w Salonie podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Barbara Bajerska prowadząca działalność pod nazwą ASPASJA, adres ul. Inflancka 40, 91-857 Łódź, e-mail: recepcja@aspasja.pl
 2. Dane osobowe Kupującego w związku z rezerwacją terminu oraz skorzystaniem z Usługi w celu i zakresie:
 1. w celu rezerwacji terminu, realizacji Zabiegu, Usługi, sprzedaży towaru– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
 2. Salon jest monitorowany. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób fizycznych oraz zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie Salonu, co stanowi uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zapis z monitoringu jest przechowywany maksymalnie 3 miesiące. Monitoring obejmuje następujące pomieszczenia : sala fryzjerska, recepcja, poczekalnia, sala stylizacji paznokci.
 3. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem do rezerwacji terminu, realizacji Usługi, Zabiegu .
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, a także do przenoszenia danych.
 5. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.
 6. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Klient przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Klienta przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
 8. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz którym udostępniamy dane na podstawie obowiązujących przepisów.
 9. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 10

 1. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta. Umowy zawierane przez Salon oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim w oparciu o prawo polskie.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Salonu.
 3. Salon wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
  z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Salonem należą do Sprzedawcy (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie.
 3. Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w trakcie epidemii SARS- CoV-2.