Regulamin konkursu 24.02.2020

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą 20-lecie ASPASJI
 2. Organizatorem Konkursu jest ASPASJA, ul. Inflancka 40, 91-857 Łódź.
 3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie
  roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 5. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Aspasja we współpracy z firmą Goldwell
  Polska i Klapp Cosmetics Polska
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook-owym
  www.facebook.com/ aspasja.salonurody w dniach 24 luty – 01 marca (do godziny 24:00)

 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
   czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
   ustawowego lub opiekuna prawnego.
  2. nie jest pracownikiem Aspasja
  3. nie jest członkiem rodziny pracownika Aspasja
  4. posiada tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
  5. przestrzega regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem
   https://www.facebook.com/legal/terms]

 

§ 3 NAGRODY

 1. Nagrody w Konkursie:
  • 1 i 2 miejsce vouchery o wartości 450 zł. każdy. Do Aspasji na koloryzację , stylizację
   włosów i manicure hybrydowy.
  • 3 miejsce setowy zabieg twarzy REPACELL firmy KLAPP o wartości 350zł.
  • 4 miejsce setowy zabieg twarzy CAVIAR POWER firmy KLAPP o wartości 290zł.
  • 5 i 6 miejsce setowy zabieg twarzy STRI – PEXAN firmy KLAPP o wartości 290zł.
  • 7,8, 9 i 10 miejsce to zestawy do pielęgnacji włosów marki KERASILK o wartości
   200 zł. każdy
 2. Laureatami w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w
  czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym
  www.facebook.com/ aspasja.salonurody zamieszczą wpis w komentarzu, zawierający
  uzupełnione zdanie: Spośród wszystkich salonów wybieram salon urody ASPASJA,
  ponieważ ………………………………… Dzięki temu, Aspasja jest uwielbiana przez klientów,
  aż od 20 lat.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
  konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
  tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w
  formie postu ogłoszeniowego w ciągu 4 dni od zakończenia Konkursu ( dnia 4.03.2020)
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien napisać
  wiadomość przez messenger do strony www.facebook.com/aspasja.salonurody w terminie
  7 dni od dnia ogłoszenia wyników, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Przyznane nagrody zostaną osobiście wręczone Laureatom Konkursu w siedzibie
  salonu urody ASPASJA, przy ul. Inflanckiej 40 w Łodzi. Nagrody mogą zostać
  zrealizowane po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty do dnia 1 czerwca 2020
 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
  odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez ASPASJA
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez
  serwis Facebook, ani z nim związany.

 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem przekazania nagród jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
  danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel.
  kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody oraz osobiste stawiennictwo laureata
  w salonie Aspasja, po odbiór nagrody, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
  przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
  przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

§ 5 REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej,
  pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego] na
  adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy
  reklamacji, lecz nie później niż do 1.04.2020. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie
  będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do
  14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie
  uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może
  wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy
  reklamacji.
 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane
  przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
  wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w
  szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony
  Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www. aspasja.pl