fbpx
Logotyp strony
504-780-980 recepcja@aspasja.pl Łodź, ul.Inflancka 40 Moje konto

Polityka prywatności i Polityka cookies

Sklep internetowy ASPASJA SALON URODY działający pod adresem Strony aspasja.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji oraz danych osobowych podczas korzystania z witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Korzystanie ze Strony internetowej oraz Sklepu internetowego pod nazwą ASPASJA SALON URODY
pod adresem aspasja.pl oznacza akceptację przedstawionych warunków POLITYKI PRYWATNOŚCI i POLITYKI COOKIES.

§ 1

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się̨ na Stronie aspasja.pl oraz w Sklepie internetowym ASPASJA SALON URODY.

§ 2

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Strony oraz danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Barbara Bajerska prowadząca działalność pod nazwą ASPASJA, adres ul. Inflancka 40, 91-857 Łódź, NIP 7262189120, tel.  504-780-980,  42 659-99-47, e-mail: recepcja@aspasja.pl

§ 3

ZABEZPIECZENIE DANYCH

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza dane Użytkowników przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych przed ich utratą, naruszeniem integralności danych oraz dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym udostępniono lub powierzono przetwarzanie danych na podstawie przepisu prawnego lub umowy.

§ 4

Dane osobowe Użytkownika nie będą̨ profilowane i wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

§ 5

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Przyczyną zmian mogą̨ być́ rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Aktualizacja Polityki zostanie oznaczona na stronie.

§ 6

CEL PRZERTWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaż towarów lub usług, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed jak i również po zawarciu umowy, w tym:  serwis posprzedażowy świadczenie usług drogą elektroniczną, obsługa różnych zgłoszeń i reklamacji, a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie.


Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i podstawach prawnych:

1) wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
2) wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
3) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
4) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
5) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
6) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
7) wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
8) zarządzania Stroną internetową Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
9) badania satysfakcji z oferowanych usług, zarządzanie kontaktem z Użytkownikiem — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

§ 7

Podanie danych zawartych w formularzy kontaktowym jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne dla dokonania zakupu w Sklepie.

§ 8

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep internetowy może przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których są wykorzystywane. Tym samym Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy, natomiast po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych z Państwem umów oraz okres, przez który administrator obowiązany jest do realizacji obowiązków prawnych w tym przechowywania dokumentów
księgowych wystawionych w związku z dokonanymi przez Państwo zakupami. 

§ 9

Dane Użytkownika będą przekazywane do innych podmiotów z którymi łączą nas umowy powierzenia danych osobowych oraz którym udostępniamy dane na podstawie obowiązujących przepisów w tym podwykonawcy, banki realizujące płatności, firmy kurierskie, Poczta Polska, podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Administratora, podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi i wsparcia systemów teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi marketingowe, prawne i informatyczne. Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 10

Nie przekazujemy Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

§ 11
PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Przysługują Państwu następujące uprawnienia w zakresie przetwarzania danych: 

1) prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe przechowujemy oraz dostępu do nich, 
2) prawo sprostowania i uzupełnienia Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niepełne, 
3) prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu dalszego ich przechowywania, 
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy kwestionują Państwo nasze prawo do ich wykorzystania, 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora , 
6) prawo do żądania przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora, jeśli jest to technicznie możliwe (na zasadach określonych w art. 20 RODO), 
7) prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) prawo do bycia zapomnianym , jeśli dalsze przetwarzanie danych nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Administrator informuje, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora na adres e-mail: recepcja.aspasja@op.pl recepacja.aspasja@op.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w
terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że
uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.

§ 12
PLIKI COOKIES

Od momentu połączenia się Użytkownika z serwisem zaczynamy wykorzystywać pliki cookies. Są to to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze) Użytkownika strony internetowej w czasie, którym z niej korzysta. Ich celem jest zapamiętywanie preferencji użytkownika oraz zbieranie informacji statystycznych odnośnie wykorzystywania witryny internetowej. 

Na stronie aspasja.pl wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie: 


1) Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania serwisu – odpowiedzialne za prawidłowe działanie kluczowych procesów serwisu, w szczególności procesu składania zamówienia – są odpowiedzialne za zapamiętywanie produktów, które zostały umieszczone w koszyku użytkownika, utrzymywanie statusu zalogowania przez użytkownika podczas przechodzenia na kolejne strony witryny. Zablokowanie tych plików cookie może wpłynąć negatywnie na
prawidłowe funkcjonowanie strony. 

2) Funkcjonalne pliki cookies – zachowują wybrane przez użytkownika ustawienia i pozwalają na personalizację interface’u, np. zapamiętywanie danych wpisanych do formularza podczas przechodzenia pomiędzy stronami witryny, wersję językową strony, wygląd strony. 
3) Pliki cookies służące do analityki internetowej – pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszego serwisu, dzięki czemu jesteśmy w stanie poprawiać funkcjonowanie naszego sklepu internetowego. Za ich pomocą zbieramy na przykład informacje o tym, które strony są najczęściej odwiedzane przez naszych klientów, skąd
trafiają oni na naszą stronę, które funkcjonalności strony są przez nich najczęściej wybierane. Wykorzystywane są do takich działań jak monitorowanie i prowadzenie statystyk wykorzystania naszej strony, rozpoznawanie i eliminowanie błędów na naszej stronie, sprawdzanie skuteczności reklam i praca nad tym, aby były odpowiednio dobierane,
testowanie funkcjonalności i układów naszej strony. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w przeglądarce Użytkownika znajdują się niezbędne informacje. Zablokowanie plików cookie może wpłynąć na poprawne funkcjonowanie niektórych procesów na stronie oraz dostosowanie jej do preferencji użytkownika. Obok plików cookies Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez
administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

§ 13

Na stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony.

§ 14

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadania:
1) Urządzenia z dostępem do internetu;
2) Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail;
3) Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlenie stron www;
4) Oprogramowania umożliwiającego odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf, video, mp3, mp4.

§ 15

Korzystanie ze Strony wiąże się̨ z przesyłaniem zapytań́ do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują̨ m.in. adres IP Użytkownika, datę̨ i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są̨ na serwerze. Logi serwera służą̨ do administrowania Stroną, a ich treść́ nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

§ 16

Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.

Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora w tym zdjęcia, teksty, inne materiały. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w
sposób niezgodny z prawem.

Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

Data publikacji Polityki Prywatności: 26.05.2021
Data ostatniej aktualizacji: 26.05.2021